วิโรจน์รัตน์ วิราพรรณ, ลีฬหกุล วีนัส, คุ้มทวีพร พัสมณฑ์, and พันธุ์ศักดิ์ วัฒนา. “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council 26, no. s (September 14, 2012): 140. Accessed February 27, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2754.