ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จันทิมา. “บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 1 (September 14, 2012): 13. Accessed April 4, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2757.