กฤษณบุตรปวงกมล, โตสิงห์อรพรรณ, ดนัยดุษฎีกุลสุพร, and ไอรมณีรัตน์เชิดศักดิ์. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดช่องท้องในระยะ 1 สัปดาห์แรก”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 1 (September 14, 2012): 39. Accessed September 26, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2759.