สุขนิธิจารุวรรณ, ธรรมพนิชวัฒน์วัลยา, วิเชียรเจริญไข่มุกข์, and เลิศธรรมเทวีวิไล. “ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืน ของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 1 (September 14, 2012): 78. Accessed September 30, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2762.