ส่องวัฒนา ประณีต. “การวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: แนวคิดและประสบการณ์”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 4 (November 17, 2014): 5–21. Accessed December 1, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27634.