นิติกุล หทัยชนก, พยัคฆเรือง สุดาภรณ์, จินตนาดิลก นงลักษณ์, and พันธ์บูรณะ จันทนา. “ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการรับนม ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 4 (November 17, 2014): 32–44. Accessed November 28, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27636.