กันทากาศ ทัศนีย์วรรณ, and เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. “ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 4 (November 17, 2014): 92–104. Accessed October 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27646.