เอิบอาบ สุจิตรา, and ลีวิรัตน์ สุณีย์. “ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบริหารยาโดยการพ่นแบบฝอยละอองต่อความรู้ทักษะการบริหารยา และการตอบสนองการหายใจ”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 4 (November 17, 2014): 105–120. Accessed December 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27647.