ราชวงศ์ วันทกานต์, มหัคฆะกาญจนะ นิธิมา, ไตรรัตน์อภิชาติ วริศรา, พรหมเมศ สุรางครัตน์, วนวโรดม พรพรรณ, and คงมุต พรทิพย์. “ผลของการใช้อุปกรณ์ถ่างขยายช่องคลอดต่อภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ภายหลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา”. Thai Journal of Nursing Council 29, no. 4 (November 17, 2014): 121–130. Accessed December 4, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27660.