แสงงาม จินตนา, ธรรมพนิชวัฒน์ วัลยา, เลาหเพ็ญแสง มงคล, and พยัคฆเรือง สุดาภรณ์. “ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดรูปของทวารหนักและลำไส้ตรง หรือโรคลำไส้ใหญ่ โป่งพองแต่กำเนิด”. Thai Journal of Nursing Council 30, no. 1 (June 8, 2015): 86–98. Accessed January 28, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/34682.