พรหมชาติ ลดาวัลย์. “อิทธิพลของ คุณภาพการนอนหลับ โรคร่วม ระดับของฮีโมโกลบิน ต่อความสามารถ ในการเคลื่อนไหวระยะแรกในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักภายหลัง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบางส่วน”. Thai Journal of Nursing Council 30, no. 2 (September 30, 2015): 75–85. Accessed August 16, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/35461.