จันทร์นพคุณ จันทร์สุดา, and ศุภปีตีพร ศิริลักษณ์. “ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”. Thai Journal of Nursing Council 30, no. 2 (September 30, 2015): 113–126. Accessed August 16, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/36143.