จิรวัฒน์กุล ศิริพร. “รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”. Thai Journal of Nursing Council 30, no. 2 (September 17, 2015): 5–19. Accessed January 27, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39653.