เกื้อกาญจน์ จันทร์จิรา, อิสระมาลัย แสงอรุณ, and บาลทิพย์ ขวัญตา. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา”. Thai Journal of Nursing Council 30, no. 2 (September 17, 2015): 20–32. Accessed August 14, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39655.