มรกต เพ็ญศิริ, นิลมานัต กิตติกร, and มัชฌิม เยาวรัตน์. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง”. Thai Journal of Nursing Council 30, no. 2 (September 17, 2015): 33–45. Accessed December 3, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39656.