เสนะสุทธิพันธุ์ วนิดา, and หนูคง อาภาวรรณ. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมของวัยรุ่น”. Thai Journal of Nursing Council 30, no. 2 (September 17, 2015): 46–59. Accessed August 9, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39657.