เข็มทอง อุษา, ฉายพุทธ ปรางทิพย์, ฉันท์เรืองวณิชย์ วัลย์ลดา, and จุฑาภิสิทธิ์ สืบวงศ์. “อิทธิพลของระดับความปวด ลักษณะอาหาร และสุขภาพช่องปากต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด”. Thai Journal of Nursing Council 30, no. 2 (September 17, 2015): 60–74. Accessed February 2, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39659.