อุปนิสากร สุพัตรา, สมหมาย ทิพย์พิมล, วัฒนประสาน ปิยะนัยต์, and บุญรัตน์ จารุวรรณ. “การป้องกันและดูแลแผลที่เกิดจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ใน ผู้ป่วยวิกฤตที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม”. Thai Journal of Nursing Council 30, no. 2 (September 17, 2015): 86–100. Accessed August 12, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39663.