หวนศรี กนกวรรณ, and อิสระมาลัย แสงอรุณ. “การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา”. Thai Journal of Nursing Council 30, no. 2 (September 17, 2015): 101–112. Accessed August 10, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39664.