สวัสดิพานิช นันทกา, เผือกเทศ ศุภาว์, สริยาภรณ์ อังคณา, and เชาวน์เมธากิจ ชุลีพร. “ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย”. Thai Journal of Nursing Council 30, no. 3 (January 23, 2016): 39–53. Accessed January 28, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47175.