ศรีนารัตน์ นันธิพร, โตสิงห์ อรพรรณ, ดนัยดุษฎีกุล สุพร, and วงษ์คงคำ เกศศิริ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้”. Thai Journal of Nursing Council 30, no. 4 (January 23, 2016): 19–31. Accessed December 9, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47183.