สรรพวีรวงศ์ จิราภรณ์, เผือกคง นิฤมล, and หนุเจริญกุล สมจิต. “ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 2 (January 29, 2013): 17–35. Accessed October 7, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5366.