ธีรชิตกุล จุลจิรา, นาคะ ขนิษฐา, and บุญพัฒน์ ปิยะภรณ์. “การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่มีอาชีพกรีดยางพารา”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 2 (January 29, 2013): 134–147. Accessed November 29, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5382.