อรทัย พิศสมัย, and เต็งเกียรติ์ตระกูล ศรีเวียงแก้ว. “การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 3 (January 30, 2013): 29–44. Accessed August 16, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5454.