หาญประสิทธิ์คำ ขนิตฐา, นามจันทรา รัชนี, หนุเจริญกุล สมจิต, ศุภเมธาพร ปิ่นหทัย, นทีธนสมบัติ กนกพร, and สร้อยวงศ์ ประทุม. “ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 3 (January 30, 2013): 45–63. Accessed August 14, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5459.