มะมม จิณพิชญ์ชา. “ผลของการทบทวนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำแผลกดทับต่อความรู้ และทักษะการปฏิบัติ และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 3 (January 30, 2013): 63–76. Accessed August 15, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5462.