เอี่ยมจันทร์ประทีป สดากาญจน์, แซ่เซี้ย วิภา, and คู่พันธวี เนตรนภา. “ผลของการจัดการความปวดแบบประคบเย็นร่วมกับโปรแกรมการออก กำลังกายต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 3 (January 30, 2013): 77–90. Accessed December 3, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5465.