วงศ์สุรประกิต สถิตย์, and สันติประสิทธิ์กุล สมพร. “สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจคัดกรอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 3 (January 30, 2013): 91–105. Accessed August 16, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5471.