คล้ายมุข บุษบา. “ผลของการให้คำปรึกษาเน้นการปรับพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 3 (January 30, 2013): 106–115. Accessed August 16, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5473.