ทรงมัจฉา จิตติมา, พุฒิวนิชพงศ์ วิมลนันท์, and สิทธิมงคล ยาใจ. “การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและวัยรุ่น: วิธีการประเมิน ตามหลักฐานเชิงประจักษ์”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 3 (January 30, 2013): 116–126. Accessed August 9, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5479.