เกษมกิจวัฒนา สายพิณ. “สารจากบรรณาธิการ”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 3 (January 30, 2013). Accessed December 3, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5483.