สมกำลัง พัชนี, and ไชยสิทธิ์ ยุทธชัย. “แนวคิดความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ:การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการพยาบาล”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 4 (January 31, 2013): 16–25. Accessed January 28, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5488.