จิรวัฒน์กุล ศิริพร, ส่งวัฒนา ประณีต, รุ่งเรืองกลกิจ สมพร, ฟองแก้ว วารุณี, เดียวอิศเรศ วรรณี, สินธุ ศิริอร, and ชินลํ้าประเสริฐ นันทพันธ์. “ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 4 (January 31, 2013): 26–42. Accessed May 19, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5497.