บุญนันท์ จิตชญา, จันทนยิ่งยง จันทนรัศม์, พิมลศานติ์ ระพินทร์, อัศวมงคลกุล อภิชาติ, and บุญนุช ชนากานต์. “การแจ้งข่าวร้ายที่ผู้ป่วยต้องการและที่ได้รับในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ”. Thai Journal of Nursing Council 27, no. 4 (January 31, 2013): 123–137. Accessed January 28, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5522.