อรรจน์สาธิต พลารัตน์, สินธุ ศิริอร, ต่อสกุลแก้ว ทิพา, and เฉลิมโชคเจริญกิจ อัมพัน. “ผลการจัดท่านอนสะโพกสูงต่อการบรรเทาความปวดไหล่ในผู้ป่วยผ่าตัด ทางนรีเวชผ่านกล้อง”. Thai Journal of Nursing Council 31, no. 3 (November 2, 2016): 110–120. Accessed August 14, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/55829.