รัตนมงคล ชนุตพร, สินธุ ศิริอร, ต่อสกุลแก้ว ทิพา, and ไอรมณีรัตน์ เชิดศักดิ์. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งชนิดปฐมภูมิของกระเพาะอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง”. Thai Journal of Nursing Council 31, no. 3 (November 1, 2016): 97–109. Accessed February 2, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56337.