นิลมานัต กิตติกร, มัชฌิม เยาวรัตน์, มานะสุรการ จารุวรรณ, คงสุวรรณ วราภรณ์, มีสุนทร กรรทิมา, and พรหมพาหกุล ชุลีพร. “การดูแลระยะท้ายในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาในบริบทภาคใต้; Terminal Patient Care in a Muslim Community: A Case Study in a Southern-Thai Context”. Thai Journal of Nursing Council 31, no. 3 (October 31, 2016): 37–52. Accessed September 30, 2022. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56448.