เผือกเทศ ศุภาว์, สวัสดิพานิช นันทกา, เขษมโอภาส เดือนทิพย์, โลหาชีวะ สุจรรยา, ทองไพบูลย์ พิมพิไล, โรจนประเสริฐ พิไลลักษณ์, จันทร์ขาว ชลดา, รอยกุลเจริญ วรุณยุพา, สริยาภรณ์ อังคณา, and เชาวน์เมธากิจ ชุลีพร. “การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ;Analysis of Approaches to Improving the Healthcare Facility for Women’s Inmates”. Thai Journal of Nursing Council 32, no. 1 (June 8, 2017): 94–114. Accessed February 9, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/72190.