สิริคุตจตุพรกมลพร, วิโรจน์รัตน์วิราพรรณ, and จิตรมนตรีนารีรัตน์. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2;Factors Predicting Self-Management Behaviour of Elderly Type 2 Diabetes Patients”. Thai Journal of Nursing Council 32, no. 1 (June 8, 2017): 81-93. Accessed September 23, 2020. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/82615.