ราชวงศ์ วันทกานต์, ฉายพุทธ ปรางทิพย์, กิมปี สุวิมล, and เอี่ยมวนานนทชัย นันทกานต์. “ผลของโปรแกรมการจัดการการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 1 (June 7, 2013): 34–48. Accessed January 29, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8857.