นิ่มทัศนศิริ อรัญญา, ฉายพุทธ ปรางทิพย์, โตสิงห์ อรพรรณ, and สนั่นศิลป์ วิมลลักษณ์. “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน ความรุนแรง”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 1 (June 7, 2013): 111–123. Accessed January 27, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9021.