บุญเชียง วราภรณ์, เตือนราษฎร์ วิลาวัณย์, ฟองแก้ว วารุณี, and กลั่นกลิ่น พิมพาภรณ์. “ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ”. Thai Journal of Nursing Council 28, no. 1 (June 7, 2013): 124–137. Accessed February 5, 2023. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9025.