วาณิชย์กุล นภาพร, พึ่งผาสุก สุขมาพร, ต่อสกุลแก้ว ทิพา, and อุทริยะประสิทธิ์ เกศรินทร์. “ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง”. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council 32, no. 2 (August 31, 2017): 111–125. Accessed April 17, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/90332.