1.
ขุมทอง น, พาหุวัฒนกร ว, เสรีเสถียร เ, อยู่สำราญ ฉ. ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ. TJNC [Internet]. 2013 Sep. 30 [cited 2023 Feb. 5];28(2):88-97. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11650