1.
หมื่นรังษี จ, ธงชัย ฉ, สำราญญาติ ม. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด. TJNC [Internet]. 2013 Sep. 30 [cited 2023 Jan. 28];28(2):30-43. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11651