1.
พิมพาสารป, วิโรจน์รัตน์ว, จิตรมนตรีน. Factors Related to Self-Care Behaviours in Older Adults with Heart Failure. TJNC [Internet]. 2018Jun.12 [cited 2020Jun.3];33(1):103-15. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/118865