1.
อัคคะเดชอนันต์ฐ. Nurses’ Competency and Public Healthcare Innovations in Thailand 4.0 Era: Nurses and Health Innovation Towards Thailand 4.0. TJNC [Internet]. 2019Feb.8 [cited 2020Jul.9];34(1):5-13. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/143076