1.
แก้วเต็ม ย. กฎหมายและข้อพึงระวังในการนิเทศนักศึกษาพยาบาล. TJNC [Internet]. 2014 Jan. 23 [cited 2022 Dec. 1];28(3):5-18. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15738