1.
สังขมุณีจินดา ก, นิลมานัต ก, กิจรุ่งโรจน์ ล. มะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัด. TJNC [Internet]. 2014 Jan. 23 [cited 2022 Oct. 8];28(3):32-4. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15744