1.
ชอบการไร่ส, ฉันท์เรืองวณิชย์ว, โตสิงห์อ, วรรธนอภิสิทธิ์ธ. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว. TJNC [Internet]. 1 [cited 2020Aug.12];28(3):68-9. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15749